advert 1
advert 2
advert 3

Menu witryny

PDF Drukuj Email

O stronie

Serwis jest stron? prywatn?.
Powsta? kilka lat temu z potrzeby chwili, a obecny jego kszta?t, zawarto?? i wygl?d to kolejne ?wiadome przepoczwarzenie, w celu jak najlepszego wykorzystania zebranych materia?w, posiadanej wiedzy i wieloletniego do?wiadczenia autorki.
W serwisie znajd? Pa?stwo polecane pozycje ksi??kowe oraz zbir artyku?w dotycz?cych zarwno rozwoju poszczeglnych sfer, jak i rozwoju oglnego dziecka w wieku przedszkolnym.
Autorkami artyku?w s? zaprzyja?nione nauczycielki oraz w?a?cicielka serwisu.


O mnie


Anna Ma?gorzata ?aszkiewicz
Jestem nauczycielem mianowanym i pracuj? od 1979r. w Warszawie, a dok?adnie w Mokotowskiej O?wiacie.
Przed rozpocz?ciem pracy zawodowej uko?czy?am 6 letnie /niestety ju? nieistniej?ce/ Studium Wychowania Przedszkolnego im. Marii Weryho-Radziwi??owiczowej w Warszawie. Nast?pnie uko?czy?am Studia Licencjackie o kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna co pozwala mi legitymowa? si? dyplomem Uniwersytetu Warszawskiego.
Podczas wielu lat pracy, w celu podnoszenia swoich kompetencji, uczestniczy?am w licznych kursach doskonalenia zawodowego m.in.: Edukacja j?zykowa i matematyczna dzieci, Metody i formy pracy wspomagaj?ce rozwj fizyczny dziecka, Zastosowanie komputera w budowaniu warsztatu nauczyciela, Trudne zachowania dzieci i rozwi?zywanie konfliktw wczesna profilaktyka zachowa? aspo?ecznych, Integracja sensoryczna elementy teorii i praktyczne jej zastosowanie w grupie dzieci przedszkolnych, Jak skutecznie budowa? poczucie w?asnej warto?ci u dziecka.
W swojej pracy staram si? dba? nie tylko o bezpiecze?stwo dzieci i ich dobre samopoczucie w przedszkolu, ale te? o rozwijanie ich naturalnej ciekawo?ci poznawczej i twrczej aktywno?ci.
Znacz?co pomagaj? mi w tym moje zainteresowania: informatyk?, fotografi?, dobr? muzyk? oraz turystyk?.
Wolny czas zazwyczaj sp?dzam na ?onie przyrody.
Prywatnie jestem matk? dwjki wspania?ych, doros?ych ju? dzieci syna i crki.