advert 1
advert 2
advert 3

Menu witryny

PDF Drukuj Email
Poradnik m?odego rodzica

Klocki do nauki wymowy, czytania, pisania, ortografii i matematyki maj? u?atwi? nauczycielom i rodzicom organizowanie dzieciom r?norodnych zabaw, ktrych CELEM JEST DOSKONALENIE MOWY, a potem PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA oraz NAUKA CZYTANIA I PISANIA, NAUKA ORTOGRAFI I MATEMATYKI.

Klocki spe?niaj? wszelkie wymogi stawiane tego typu pomocom dydaktycznym, s? estetyczne i funkcjonalne. Zestaw zawiera 150 klockw pude?ku, z wygodnym zapi?ciem z prawej strony. Na ka?dym klocku s? 4 WARIANTY LITERY: drukowane ma?e i wielkie, pisane ma?e i wielkie. Wielk? i ma?? liter? pisan? podano w liniaturze. Na klockach jest wyra?nie okre?lony punkt odniesienia w postaci szlaczka (podstawki), co umo?liwia zawsze poprawn? obserwacj? ka?dej litery (cyfry) poprawne jej zapami?tywanie, poprawne pos?ugiwanie si? ni?.

Przedstawiony na klockach alfabet r?ni si? nieco od stosowanego obecnie w podr?cznikach szkolnych.

S? TU 44 LITERY (o 5 wi?cej), gdy? do??czono nowe wieloznaki: ni, si, zi, ci, dzi. Oprcz tego s? 3 litery, z ktrymi zetkn? si? dzieci w gazetach czy podr?cznikach: q, v, x.

Wszelkie wieloznaki autor nazwa? literami alfabetu: sz, cz, dz, d?, d?, dla ich nazwania u?ywamy odpowiednich g?osek (sz, cz, dz, d?,d?).Trudno?ci mamy z nazywaniem wieloznakw: ch (ce, ha), ci (ce, i), dzi (de, zet, i), ni (en, i), rz (er, zet), si (es, i), zi (zet, i), (o z kresk?). Nazwy takie jak w nawiasach stosujemy tylko wwczas, gdy litery te chcemy wyra?nie odr?ni? od liter: h, ?, d?, ?, ?, ?, ?, u. Natomiast je?li trzymamy klocek z dan? liter? np. dzi, to mwimy, ?e to d?, a nie de, zet, i.

Autor podzieli? litery na podstawowe (czarne) i niepodstawowe (czerwone).

Litera oznacza fonem (g?osk?), pierwsza litera dla danego fonemu jest liter? podstawow?. S? fonemy dla ktrych oznaczenia u?ywamy tylko jednej litery: a, b, d, j, l, ?, m, o, r, y. Cz?sto, jednak dla zaznaczenia fonemu u?ywamy 2, 3 , a nawet i 4 liter np.: dla oznaczenia fonemu t u?ywamy litery podstawowej t i niepodstawowej d: tort, sad; dla oznaczenia fonemu ? litera podstawowa to ?, a niepodstawowa to ci, c, d?: na?, ciastko, cisza, chod? .

U?ywanie 2, 3, 4 liter dla oznaczenia jakiej? g?oski stanowi trudno?? ortograficzn?, stwarzaj? problemy ortograficzne, a sytuacji takich jest wiele w polskim j?zyku.

Litery niepodstawowe wyr?niono kolorem czerwonym. 8 liter polskiego alfabetu wyst?puje tylko w zbiorze liter niepodstawowych: ci, dzi, h, , rz, si, zi. Pozosta?e litery niepodstawowe s? takie same jak litery podstawowe, r?ni? si? tylko kolorem.

KORZYSTANIE Z KLOCKW

Dzieci 3 letnie bawi? si? klockami logo buduj?c z nich mury , wierze i inne budowle. Zwracamy uwag? dzieci na zielon? podstawk?, ktry powinien by? zawsze na dole, gdy klocek stoi i od strony uk?adaj?cego, gdy le?y. Takie uk?adanie klockw zapewni prawid?owe spostrzeganie i zapami?tywanie liter.

Stosowane s? r?norodne zabawy s?u??ce rozpoznawaniu liter. Dzieci mog? budowa? p?otek tylko z wielkich drukowanych liter, buduj? z takich samych liter, z klockw zawieraj?cych k?eczko, kropeczk?, laseczk?, wyszukiwanie w zbiorze liter litery demonstrowanej przez doros?ego, lub, liter takich samych. Stopie? trudno?ci zabaw powinien by? dostosowany do wieku i rozwoju intelektualnego dziecka. Do zabaw zach?camy nigdy nie zmuszamy. Mwimy o literach, a nie o znaczkach, mwimy o literze: a, o, i, s, m... . Nie u?ywamy nazw liter: em, es, el, jot, zet... .Do sp?g?osek nie dodajemy samog?oski y, e czy i. Nazw? litery jest fonem, ktry ta litera oznacza.

Na ka?dym klocku s? cztery warianty danej litery. Pocz?tkowo dzieci spostrzegaj? je mimowolnie i u?wiadamiaj? sobie, ?e ka?dy wariant jest znakiem dla tego samego fonemu. W III i IV grupie d??ymy do tego aby wszystkie znaki litery na klocku by?y poprawnie kojarzone jako warianty tej samej litery. S?u?? temu zabawy w wyszukiwanie klocka z dan? liter? w sytuacji, gdy dziecko ma przed sob? litery np. ma?e pisane, a doros?y demonstruje inny wariant litery, a klockw odwraca? nie wolno. Dzieci dokonuj? wyboru, podnosz? klocek i sprawdzaj? czy wykona?y poprawnie zadanie. Takie zabawy rozpoczynamy od liter, ktrych wszystkie 4 warianty s? takie same lub bardzo podobne: o. z, c, p, u, k. Zabawy powinny zach?ci? dzieci do zapami?tywania wszystkich 4 wariantw liter. Rwnocze?nie zwracamy uwag? na r?nice mi?dzy literami wielkimi i ma?ymi, pisanymi i drukowanymi. Cz??ciej bawimy si? literami pisanymi, aby dzieci dobrze ja pozna?y. Litery pisane trzeba umie? biegle identyfikowa? i trzeba umie? je zapisywa?. Trzeba pozna? kierunek ich kre?lenia i sposb ??czenia z innymi literami w wyrazach. Klocki s?u?? te? dzieciom do nauki pisania. W momencie, gdy dziecko umie roz?o?y? wyraz na fonemy (dokona? jego analizy) i przyporz?dkowa? im litery, wwczas przy pomocy klockw mog? zapisywa? wyrazy i zdania. Z czasem dzieci ucz? si? kre?li? pojedyncze litery, poznaj? drog? ich kre?lenia, sk?d si? ona zaczyna, gdzie ko?czy, czy jest jeden pocz?tek, czy dwa ( najpierw po ?ladzie, a dopiero potem samodzielnie), ?wicz? ??czenie liter w specjalnych zeszytach ?wicze?, a gdy ju? to opanuj? zaczynaj? samodzielnie zapisywa? wyrazy zdania i krtkie teksty w zeszytach.

Warto w tym miejscu wspomnie?, i? niektre nasze litery :b, f, p oraz proponowane po??czenia mi?dzyliterowe r?ni? si? od tradycyjnie wprowadzanych w polskich szko?ach. Dzieje si? tak poniewa? twrcy metody (a za nim nam nauczycielom) bardzo zale?y na starannym i czytelnym pi?mie nie tylko w momencie wolnego kre?lenia literek i pierwszych wyrazw, ale rwnie? w przysz?o?ci, gdy dziecko b?dzie pisa?o szybko, gdy b?dzie koncentrowa?o si? na tre?ciach , a nie na samym kre?leniu.

?WICZENIA I ZABAWY Z KLOCKAMI LOGO

Pierwsze zabawy z klockami to zabawy konstrukcyjne. Dzieci ustawiaj? budowle wed?ug wzoru, b?d? w?asnego pomys?u. Ucz? si?, ?e ka?dy klocek ma zielon? podstawk? (trawk?, buciki itp...) stawiaj? klocek na tej zielonej podstawce, poniewa? rozumiej?, ?e nie wygodnie jest sta? na g?owie, a do pude?ka wk?adaj? klocki zielonym paskiem na d? (do swojego brzuszka). Nie jest wymagane od nich, by klocki wraca?y na swoje miejsca. Oczywi?cie, ucz? si? otwierania pude?ka, przek?adania p?eczki z 1 warstw? klockw, a po zabawie ponownego przek?adania i zamykania pude?ka.

Klocek z liter? o jest pierwszym klockiem, ktry pok?oni si? dzieciom.

Teraz mo?emy przej?? od zabaw konstrukcyjnych do wyszukiwania klockw zawieraj?cych takie same litery, a tak?e do wielu innych ?wicze? maj?cych na celu oswojenie dzieci z t? wielk? ilo?ci? liter.

Zagroda dla naszych zwierz?t

Wybieramy kilka klockw, ktre b?d? zwierz?tami oraz dwa klocki z liter? sz, ktre b?d? drzewami rosn?cymi przy plocie.

Klocki z literami m to nasze krowy, mucz? mmmmmm;

Klocki z liter? r to psy ( w zagrodzie b?d? 2 psy) b?d? one g?o?no warcza?y rrrrrr r;

Klocki z literami s to g?si sycz? gro?nie sssssss.

Zwierz?ta budz? si? rano po kolei zaczynaj?c np. od 1 psa (rrr), potem 2 pies (rrr), krowy: 1, 2, 3 (mmm) g?si: 1, 2, (sss) podbiegaj? do drzewa przy p?ocie drzewo szumi (szszszsz). dzieci wyjmuj? klocki z pude?ka, na?laduj? nimi ruchy zwierz?t np. psy skacz?, g?si biegaj?, krowy chodz? wolno i ci??ko... oraz podk?adaj?c g?osy. Zabawa mo?e mie? dowoln? fabu?? i mo?na prowadzi? j? wielokrotnie. Za ka?dym razem mo?na wzbogaca? wiedz? dzieci o wsi, o zwierz?tach, o pracy na wsi, mo?na pozwoli? im wymy?la? w?asne historyjki.

Zupa literowa

Proponujemy dzieciom wsplne gotowanie zupy literowej. Po rozmowie: jak gotuje si? zup? przyst?pujemy do gotowania. Gotowa? b?dziemy zup? dla wszystkich dzieci, potrzebny wi?c b?dzie du?y garnek 1 dla wszystkich. Kucharz (nauczycielka , mama, kolega) g?o?no czyta przepis na zup? literow? Do ugotowania zupy potrzebna jest woda, prosz? p pierwsz? liter? z wyrazu woda (dzieci wyszukuj? w swych pude?kach z klockami odpowiedniej litery), prosz? o drug? liter? z tego wyrazu, trzeci?, czwart?. Zupa b?dzie lekko posolona prosz? o pierwsz? liter? z wyrazu sl, prosz? o drug? liter? z tego wyrazu , trzeci?. Do ugotowania zupy potrzebne s? warzywa, mog? to by? pierwsze litery z nazw warzyw i u?ywanych do zupy przypraw.

W przepisie mog? znajdowa? si? te litery na ktre pragniemy w danym dni zwrci? szczegln? uwag? dzieci. Gdy zupa jest gotowa kucharz nalewa j? dzieciom do talerzy. Dzieci pomagaj? mu szukaj?c w garnku odpowiednich liter (wrzuconych wcze?niej do garnka).

Klocki na ?lizgawce

Celem zabawy jest przyswojenie dziecku podstawowej techniki czytania zwanej ?lizganiem si?, u?wiadomienia trwa?o?ci , b?d? nietrwa?o?ci poszczeglnych fonemw . Opowiadamy dzieciom o literkach np.: a, e, m, s, u, w, ktre wybra?y si? na lodowisko (je?li nie bawimy si? zim? litery mog? ?lizga? si? na rolkach). Dzieci wybieraj? kolejne litery ?lizgaj? si? nimi tak d?ugo dopki wybrzmiewaj? fonem.

Nast?pnym razem do liter oznaczaj?cych trwa?e fonemy dodajemy nietrwa?e d, g, b, k i inne. Dzieci musz? zauwa?y?, a tak?e zapami?ta?, ?e nie wszystkie litery mog? same ?lizga? si? czyli dadz? si? wyd?u?y? . Zabawy takie lub podobne prowadzi si? do chwili zbadania wszystkich liter oraz zapami?tania, ktre s? trwa?e ( mo?na wyd?u?a?).

Jazda parami

W poprzedniej zabawie dzieci mia?y za zadanie sprawdzi? , ktre litery mog? samodzielnie ?lizga? si?. Obecnie ??cz? w pary litery, ktre same nie mog? si? ?lizga? (oznaczaj?ce fonemy nietrwa?e) z tymi, ktre mog? i w zwi?zku z tym poci?gn? je. Do tej zabawy oprcz klockw Logo przydatna b?dzie pude?ko po czekoladkach. Na pude?ku lodowisku b?d? bawi? si? klocki ?wicz?c jazd? parami. Na lodowisku znajduj? si? samog?oski dziewczynki: a, e, i, u, y , natomiast z boku klocki z literami oznaczaj?cymi fonemy nietrwa?e ch?opcy: k, d, b, g, t. Ch?opcy prosz? do wsplnej jazdy wybran? dziewczynk? czyli dobieraj? dowoln? samog?osk? i ?lizgaj? si? razem. Dziecko przesuwa par? klockw wybrzmiewaj?c utworzon? sylab?: ku, de, bi, ga, ty. Trzeba jednak zwrci? uwag? aby litery sta?y w odpowiednim szyku tzn. z lewej strony ch?opiec z prawej dziewczynka, w przeciwnym razie utworz? si? logotomy uk, ed, ib, ag, yt, ktre nadal nie b?d? mog?y ?lizga? si?.

opracowa?a Wioletta Krzywda