advert 1
advert 2
advert 3

Menu witryny

WYCHOWANIE J?ZYKOWE W PRZEDSZKOLU PDF Drukuj Email
Poradnik m?odego rodzica

wg Bronis?awa Roc?awskiego

Dostrzegaj?c rosn?c? liczb? dzieci nie osi?gaj?cych w szkole dostatecznego poziomu umiej?tno?ci w zakresie pisania i czytania, Bronis?aw Roc?awski z Uniwersytetu Gda?skiego opowiedzia? si? za radykaln? zmian? sposobu przygotowywania dzieci do nauki czytania i pisania, sposobu uczenia techniki p?ynnego czytania ze zrozumieniem i p?ynnego pisania, a tak?e kszta?towania nawykw czytelniczych i ?wiadomo?ci ortograficznej.

Podstaw? jego programu jest stwierdzenie, ?e zabawy dydaktyczne przygotowuj?ce dzieci do nauki czytania i pisania, mo?na prowadzi? ju? w najm?odszej grupie przedszkolnej, a nawet wcze?niej. (Bronis?aw Roc?awski "Nauka czytania i pisania")

Poniewa? na jako?? czytania i pisania wp?ywa oglny stan j?zyka dzieci, w naszym przedszkolu dbamy o jego poprawny rozwj prowadz?c odpowiednie ?wiczenia oddechowe, s?uchowe, ortofoniczne, gramatyczne , sk?adniowe... Korzystamy te? w razie potrzeby z pomocy logopedy.

Uczymy te? orientacji w schemacie cia?a, gdy? przyj?ty w naszej sferze kulturowej sposb pisania i czytania od lewej do prawej, wymaga dobrej orientacji w przestrzeni. (Dla lewej strony cia?a punktem odniesienia mo?e by? serce).

Rozwijamy te? sprawno?? analizatorw s?uchowego, wzrokowego, kinestetyczno-ruchowego, jak te? pami?? fonetyczn?.

Analizator s?uchowy przygotowuje si? do analizy i syntezy fonemowej miedzy innymi ?wicz?c sk?adanie wyrazw z sylab, morfemw, i logotomw oraz rozk?adanie wyrazw na sylaby. (Synteza zawsze musi poprzedza? analiz?).

Analizator wzrokowy doskonali si? przez uk?adanie rozsypanek obrazkowych: sylabowych, morfemowych, logotomowych i fonemowych.

Analizie i syntezie fonemowej towarzyszy bierne poznawanie liter (posta? literowa wyrazu jest u?yta jako model struktury fonemowej). Do tego celu wykorzystuje si? te? klocki LOGO ukazuj?ce ca?y alfabet w czterech wariantach.

Bardzo wa?ne jest by nie przechodzi? do w?a?ciwego czytania tekstw bez biernej znajomo?ci wszystkich liter i odpowiedniego stanu sprawno?ci analizatorw s?uchowego, wzrokowego i pami?ci fonetycznej.

Bierne poznanie liter i dobre opanowanie techniki syntezy fonemowej wyzwalaj? ch?? odczytywania wyrazw przez literowanie. Nale?y temu przeciwdzia?a? ?wicz?c technik? " ?lizgania si?" (nieco wyd?u?one g?oski czy sylaby ??czy si? ze sob?) stopniowo skracaj?c czas wyd?u?ania i przechodz?c do czytania p?ynnego.

W pocz?tkowej fazie zabawy z klockami LOGO (nie Lego) wprowadzamy wyrazy zawieraj?ce tylko litery podstawowe (jednej literze odpowiada jedna, taka sama g?oska), a potem litery niepodstawowe.

Odkrywaj?c istnienie drugiej litery na oznaczenie danej g?oski dzieci zapoznaj? si? z podstawami ortografii.

W pocz?tkowej nauce pisania, po r?norodnych ?wiczeniach grafomotorycznych, nie u?ywa si? liniatury. Poprawnego kre?lenia i ??czenia liter uczymy grupuj?c litery wed?ug podobie?stwa drogi kre?lenia i ??czenia.

Je?li dziecko umie czyta? i wie jak kre?li? litery, doskonali umiej?tno?? poprawnego pisania w literaturze (pocz?tkowo poszerzonej) wyrazw i tekstw wed?ug wzoru i bez wzoru. Dzieci czytaj?ce wdra?amy do p?ynnego czytania w?asnego pisma oraz si?gania po ksi??eczki i czasopisma dzieci?ce.

Do ka?dego wychowanka podchodzimy indywidualnie. Dostosowujemy tre?ci do aktualnych mo?liwo?ci, zainteresowa?, si?gaj?c do strefy najbli?szego rozwoju. Zaj?cia dydaktyczne prowadzimy w formie weso?ych, urozmaiconych zabaw.

Program Bronis?awa Roc?awskiego nie jest eksperymentem. Od wielu lat stosowany jest przez nauczycieli w wielu miastach Polski.

W naszym przedszkolu korzystamy z niego, nie bez sukcesw od 1991 roku. A dzieci opuszczaj?ce nasz? placwk? potrafi? dobrze czyta? i pisa? .

opracowa?a D. S?kowska