advert 1
advert 2
advert 3

Menu witryny

Jestem zaradny- umiem pomóc sobie i innym PDF Drukuj Email
Poradnik młodego rodzica

We współpracy z Towarzystwem Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” w roku szkolnym 2008/2009 kadra naszego przedszkola przystąpiła do realizacji projektu „Innowacje pedagogiczne w przedszkolach”.
Głównym jego celem jest znalezienie odpowiedniego modelu organizacyjnego i formuły pracy przedszkola, by stało się ono jeszcze efektywniejszym miejscem rozwoju dziecka.
W ramach realizacji programu utworzono Grupę Programową (dyrektorzy przedszkoli wchodzących do programu) oraz Grupę Projektową (dyrektorzy i po dwóch nauczycieli z każdej placówki). Grupy te spotykały się cyklicznie z przedstawicielami Szansy, omawiały przebieg projektu, planowały kolejne kroki, poznawały różne modele, założenia i rozwiązania doskonalące pracę z dzieckiem, konsultowały z innymi swoje osiągnięcia i występujące trudności, tworzyły zarysy programów własnych dążąc do wypracowania „modelowej sylwetki absolwenta”. Skorzystały również z wykładu ze specjalistami (m.in. z panią Kamińską) oraz wizyt studyjnych w przedszkolu pracującym metodą szteinerowską. W pracę nad projektem oprócz wybranych liderów (w naszym przedszkolu to Anna Łaszkiewicz i Dorota Sękowska) wciągnięci byli również pozostali nauczyciele oraz rodzice dzieci.
Wśród losowo wybranej grupy rodziców przeprowadzona została anonimowa ankieta zawierająca 8 pytań. Wyniki ankiet ukazały m.in., iż do najważniejszych zalet naszego przedszkola należy przyjazny stosunek nauczycieli do dzieci oraz zadowolenie dzieci z chodzenia do przedszkola. Gdyby można rodzice postulowaliby wydłużenie czasu pracy przedszkola do 18 oraz zmniejszenie liczebności grup. Zdaniem ankietowanych zadaniami przedszkola powinno być przede wszystkim: zapewnienie opieki, nauczenie podstawowych zasad życia, rozwijanie postawy tolerancji i poczucia równości oraz bezpieczeństwa, jak również samodzielności i umiejętności komunikacyjnych.
Przedstawiciele Szansy zorganizowali też wśród losowo wybranej grupy rodziców spotkanie fokusowe. Rodzice wypowiadali się na temat priorytetów wskazanych w „sylwetce absolwenta”: zaradności życiowej, rozwijania indywidualnych zainteresowań i talentów dzieci, wyrabiania postawy pracy i pomagania sobie nawzajem, omawiali też swoje uczestnictwo w codziennych zajęciach przedszkola.
Po wnikliwej analizie informacji uzyskanych od rodziców, rozmów grona pedagogicznego oraz konsultacjach z trenerami nauczyciele z naszej placówki opracowali wstępny zarys programu tytułując go: „Jestem zaradny- umiem pomóc sobie i innym”. Program obejmie w szczególności zagadnienia dotyczące: samodzielności, rozwijania zainteresowań i talentów, wyrabiania postawy pracy i pomocy innym, poczucia własnej wartości oraz rozwijania ogólnej sprawności ruchowej.
W roku szkolnym 2009/2010 program będzie realizowany w naszej placówce w ścisłej współpracy z rodzicami dzieci.