advert 1
advert 2
advert 3

Menu witryny

PDF Drukuj Email
Poradnik m?odego rodzica

We wsp?pracy z Towarzystwem Rozwijania Aktywno?ci Dzieci Szansa w roku szkolnym 2008/2009 kadra naszego przedszkola przyst?pi?a do realizacji projektu Innowacje pedagogiczne w przedszkolach.
G?wnym jego celem jest znalezienie odpowiedniego modelu organizacyjnego i formu?y pracy przedszkola, by sta?o si? ono jeszcze efektywniejszym miejscem rozwoju dziecka.
W ramach realizacji programu utworzono Grup? Programow? (dyrektorzy przedszkoli wchodz?cych do programu) oraz Grup? Projektow? (dyrektorzy i po dwch nauczycieli z ka?dej placwki). Grupy te spotyka?y si? cyklicznie z przedstawicielami Szansy, omawia?y przebieg projektu, planowa?y kolejne kroki, poznawa?y r?ne modele, za?o?enia i rozwi?zania doskonal?ce prac? z dzieckiem, konsultowa?y z innymi swoje osi?gni?cia i wyst?puj?ce trudno?ci, tworzy?y zarysy programw w?asnych d???c do wypracowania modelowej sylwetki absolwenta. Skorzysta?y rwnie? z wyk?adu ze specjalistami (m.in. z pani? Kami?sk?) oraz wizyt studyjnych w przedszkolu pracuj?cym metod? szteinerowsk?. W prac? nad projektem oprcz wybranych liderw (w naszym przedszkolu to Anna ?aszkiewicz i Dorota S?kowska) wci?gni?ci byli rwnie? pozostali nauczyciele oraz rodzice dzieci.
W?rd losowo wybranej grupy rodzicw przeprowadzona zosta?a anonimowa ankieta zawieraj?ca 8 pyta?. Wyniki ankiet ukaza?y m.in., i? do najwa?niejszych zalet naszego przedszkola nale?y przyjazny stosunek nauczycieli do dzieci oraz zadowolenie dzieci z chodzenia do przedszkola. Gdyby mo?na rodzice postulowaliby wyd?u?enie czasu pracy przedszkola do 18 oraz zmniejszenie liczebno?ci grup. Zdaniem ankietowanych zadaniami przedszkola powinno by? przede wszystkim: zapewnienie opieki, nauczenie podstawowych zasad ?ycia, rozwijanie postawy tolerancji i poczucia rwno?ci oraz bezpiecze?stwa, jak rwnie? samodzielno?ci i umiej?tno?ci komunikacyjnych.
Przedstawiciele Szansy zorganizowali te? w?rd losowo wybranej grupy rodzicw spotkanie fokusowe. Rodzice wypowiadali si? na temat priorytetw wskazanych w sylwetce absolwenta: zaradno?ci ?yciowej, rozwijania indywidualnych zainteresowa? i talentw dzieci, wyrabiania postawy pracy i pomagania sobie nawzajem, omawiali te? swoje uczestnictwo w codziennych zaj?ciach przedszkola.
Po wnikliwej analizie informacji uzyskanych od rodzicw, rozmw grona pedagogicznego oraz konsultacjach z trenerami nauczyciele z naszej placwki opracowali wst?pny zarys programu tytu?uj?c go: Jestem zaradny- umiem pomc sobie i innym. Program obejmie w szczeglno?ci zagadnienia dotycz?ce: samodzielno?ci, rozwijania zainteresowa? i talentw, wyrabiania postawy pracy i pomocy innym, poczucia w?asnej warto?ci oraz rozwijania oglnej sprawno?ci ruchowej.
W roku szkolnym 2009/2010 program b?dzie realizowany w naszej placwce w ?cis?ej wsp?pracy z rodzicami dzieci.