advert 1
advert 2
advert 3

Menu witryny

PDF Drukuj Email
Poradnik m?odego rodzica

Wsplne zabawy dzieci i rodzicw w przedszkolu? U nas to nic nadzwyczajnego. Spotkania zabawowe dla dzieci i rodzicw s? naturaln? kontynuacj? spotka? adaptacyjnych dla przysz?ych przedszkolakw. W momencie, gdy dziecko poczuje si? ju? cz?onkiem naszej spo?eczno?ci, wsp?praca rodzicw i nauczycielek nie ustaje. Przeciwnie wkracza na nowe tory.

W kolejnych latach organizowane s? zaj?cia i zabawy pod has?em "Razem skuteczniej i weselej". Maj? one na celu wsplne wspieranie w rozwoju naszych podopiecznych, przez organizowanie r?norodnych wsplnych dzia?a?.

We wsp?pracy nauczycielek i rodzicw ?atwiej jest kszta?towa? u dzieci pewne postawy i umiej?tno?ci np.: wyj?cie z dzieci?cego egoizmu i egocentryzmu, uwa?nego spojrzenia na drug? osob? do?wiadczenia delikatnego i mocnego dotyku, poznanie w?asnej si?y i odpowiednie jej stosowanie...

Spotkania zabawowe dla dzieci i rodzicw odbywaj? si? raz w miesi?cu. Ka?de z nich ma nieco inny charakter, ale zawsze s? ta?ce, dzia?ania plastyczne lub konstrukcyjne, zabawy sportowe, popisy "mistrzw", wiele rado?ci i ?miechu.

Dla dzieci s? one okazj? do wspania?ej zabawy. Jednocze?nie, bycie partnerem doros?ej osoby wzmacnia w przedszkolaku poczucie w?asnej warto?ci, mobilizuje do koncentracji i jak najlepszego wykonania zadania. Mo?liwo?? popisania si? swoimi umiej?tno?ciami, stanowi sama w sobie nagrod? za mozoln? prac? nad ich opanowaniem. Wsplne dzia?anie z mam? i tat? i prze?ywanie tych dzia?a? inicjuj? nowe tematy rozmw. Dziecko zaczyna mwi? nie tylko o tym co robi, co widzi, ale i o swych emocjach. Doros?y ma wwczas okazj? lepiej pozna?, zrozumie? i odpowiednio zareagowa? na obawy, k?opoty, rado?ci swojej pociechy.

Rodzice, ktrzy przez godzin? (tyle trwaj? spotkania) bawi? si? i dzia?aj? jak dzieci, do?wiadczaj? tych samych uczu?, staj? si? jak one rado?ni i twrczy. Maj? te? mo?liwo?? wykazania si? swoj? doros?? wiedz?, zaradno?ci? i si??. Tak by?o np.: przy konstruowaniu budowli z tak zwanych nieu?ytkw (rolek, tekturek, pude?ek), popisw zr?czno?ci...

Zawsze na zako?czenie spotkania rodzice otrzymuj? pisemne informacje dotycz?ce prawid?owo?ci i roli doros?ego we wspomaganiu dziecka w rozwoju motorycznym, manualnym, emocjonalnym, mowy, procesw my?lowych, adekwatnie do tematu spotkania.

Nasza inicjatywa jest stosunkowo nowa. Dotychczas wszystkie spotkania odbywa?y si? na terenie przedszkola. Pojawiaj? si? jednak propozycje wsplnych wypraw do teatru, Ogrodu Botanicznego i w inne miejsca. S? to propozycje rodzicw bior?cych udzia? w dotychczasowych dzia?aniach.

opracowa?a W. Krzywda