advert 1
advert 2
advert 3

Menu witryny

Z?o?? PDF Drukuj Email
Poradnik m?odego rodzica

Z?o??

Z?o?? to powodowana strachem reakcja emocjonalna, ktra pojawia si?, gdy zablokowane jest jakie? d??enie i nast?puje utrata poczucia kontroli. Jest ona cz?sto zwi?zana z powtarzaj?cym si? oddzia?ywaniem czynnikw stresogennych. Osoba nara?ona na dzia?anie bod?cw stresogennych, bez poczucia mo?liwo?ci reakcji na nie mo?e zaczyna? reagowa? z?o?ci?.
Z?o?? wyra?ana jest spontanicznie: krzykiem, gestami, czasem r?koczynami. Reagowanie z?o?ci? jest cz?sto ucieczk? od odpowiedzialno?ci, wwczas gdy cz?owiekowi wydaje si?, ?e jest niezdolny do rozwi?zania trudno?ci. Ludzie wpadaj? w z?o?? rwnie?, gdy nie maj? pewno?ci o s?uszno?ci w?asnych pogl?dw, ale dopuszczaj?, ?e nie maj? racji. W przeciwie?stwie do gniewu, z?o?? nie jest reakcj? kontrolowan?.
Z?o?? to bardzo silne uczucie, jest jak piorun, ktry mo?e wyrz?dzi? wielkie spustoszenie.

Sze?? krokw kontroli z?o?ci
1. DLACZEGO SI? Z?O?CI?AM
Z?o?? powstaje na styku wyzwalaczy zewn?trznych i wewn?trznych, czyli pomi?dzy zaistnia?a sytuacj? zewn?trzn? , a nasz? interpretacj? tej sytuacji. Du?y wp?yw na powstanie tego uczucia ma samopoczucie osoby.
Za nat??enie z?o?ci i jej przebieg odpowiada cz?owiek, ktry j? prze?ywa.
2. MOJE CIA?O KRZYCZY
U?wiadomienie sobie sygna?w p?yn?cych z w?asnego cia?a. Mo?e to by? : uczucie gor?ca, przyspieszony, krtki oddech, napi?cie mi??ni (zaci?ni?te pi??ci), szcz?ko?cisk, przyp?yw si?y, bl, napi?cie karku, mi??ni po?ladkw...
3. USPAKAJAM CIA?O
Reduktory - dotycz? cia?a - prbujemy zredukowa? nieprzyjemny stan organizmu:
- liczy? od 10 do 1, od 100 do 0 dziesi?tkami, w obcym j?zyku, chodzi o to by skoncentrowa? si? na procesie liczenia.
Nie mo?na liczy? od 1 do 10, gdy? to powoduje, ?e jeszcze bardziej si? nakr?camy.
- wykona? kilka g??bokich przeponowych oddechw,
- odwrcenie uwagi spojrze? w okno, zaj?? si? czym? innym,
- wykona? jakie? czynno?ci wymagaj?ce wysi?ku fizycznego (sprz?tanie , taniec, ?wiczenia gimnastyczne),
- wyobrazi? sobie co? przyjemnego (bo mzg mo?na oszuka?) jestem na pla?y, na ??ce, k?piel z pian? itp. (ka?dy ma swoje ulubione miejsce) i to jak wwczas si? czuj? ,
- pos?ucha? relaksuj?cej muzyki,
Jedzenie, seks, u?ywki pozwalaj? odreagowa? z?o??, ale nie s? dobrymi reduktorami.
4. MONITY - ZAJMUJ? SII? SWOIMI MY?LAMI
- Trzeba pomy?le? , w inny sposb o cz?owieku , ktry jest przyczyn? z?o?ci:
a) gdy jest to sporadyczne: ma z?y dzie?, to nie by?o przeciw mnie,
b) je?li dana osoba zachowuje si? tak cz??ciej: nie dam si? sprowokowa?, nie dam si? wyprowadzi? z rwnowagi.
Pomy?le? w inny sposb o sytuacji : Nikt nie jest doskona?y. Jutro b?dzie nowy dzie?.
Zajm? si? tym jutro.
5. NAGRODA: POCHWAL SI? W MY?LACH (ale ja to jednak jestem, nie sprowokowali mnie)
6. Gniew opanowany, czas na ROZWI?ZANIE, wi?c SI?GAMY PO R?NE ADEKWATNE ?RODKI ABY ROZWI?ZA? SYTUACJ?, cho? czasem okazuje si?, ?e w zasadzie nie ma sprawy.
Opracowa?a Wioletta Krzywda na podstawie wyk?adu A. Micha?owskiej