advert 1
advert 2
advert 3

Menu witryny

PDF Drukuj Email
Poradnik m?odego rodzica

Rozwj dziecka 3 letniego

U progu wieku przedszkolnego dziecko powinno cechowa? si? nast?puj?cym poziomem rozwoju, oczywi?cie pod warunkiem ?e jego rozwj b?dzie mia? prawid?owy przebieg.


W zakresie fizycznym i motorycznym dziecko powinno swobodnie porusza? si? w przestrzeni: chodzi?, biega?, wpina? si? i umie? wchodzi? po schodach. Powinno rwnie? potrafi? dokona? proste czynno?ci konstrukcyjne takie jak: budowanie wie?y z kilku klockw, innych prostych budowli, czy stawianie babek z piasku. Dzieci w tym wieku nie maj? zazwyczaj problemw z pozostawianiem, za pomoc? dowolnie wybranego narz?dzia do pisania, ?ladu na kartce papieru. Umiej? pos?ugiwa? si? prostymi narz?dziami codziennego u?ytku takimi jak ?y?ka, szczotka do z?bw, czy grzebie? lub szczotka do w?osw. Jednak?e dzieci w tym wieku charakteryzuje du?a m?czliwo??, ale te? szybka regeneracja si?. Dlatego wszelka aktywno?? ruchowa musi by? krtkotrwa?a i cechowa? si? przemienno?ci? ruchu.


W zakresie rozwoju emocjonalnego u dzieci w tym wieku nast?puje coraz wi?ksza umiej?tno?? r?nicowania i wyra?ania swoich emocji, oraz pocz?tki panowania nad emocjami. Jako ?e trzylatek jeszcze nie umie maskowa? i t?umi? swoich prze?y?, potrafi bardzo wyrazi?cie uzewn?trzni? takie uczucia jak: rado??, niech??, wstyd, gniew, strach czy zazdro??. U dzieci w tym wieku wyst?puje du?a labilno?? w reakcjach emocjonalnych.


W zakresie rozwoju poznawczego dziecko wchodzi w etap my?lenia konkretno-wyobra?eniowego, a zarazem magicznego, wyst?puje u dziecka na?ladownictwo odroczone, pojawiaj? si? zabawy tematyczne, oraz pierwsze rysunki odzwierciedlaj?ce wiedz? dziecka.


Dziecko osi?gaj?c kolejne etapy rozwoju mowy, posiada praktyczn? znajomo?? j?zyka. Jako ?e nast?puje wzrost poprawno?ci wypowiedzi zarwno pod wzgl?dem artykulacyjnym jak i gramatycznym, oraz ?e posiada w swoim s?owniku ok. 1000 s?w b?d?cych reprezentantami wyobra?e?, dziecko zazwyczaj jest zdolne do nawi?zywania s?ownych kontaktw z otoczeniem. Jednak jego mowa ma g?wnie charakter sytuacyjny i synpraktyczny tj. wypowiedzi zwi?zane s? z czynno?ciami bezpo?rednio wykonywanymi lub osobami z ktrymi pozostaje w danej chwili w bezpo?rednim kontakcie.

Rozwija si? poczucie odr?bno?ci, dzi?ki czemu dziecko osi?ga elementarny poziom autonomii.


W zakresie rozwoju spo?ecznego, ktry jest ?ci?le zwi?zany z moralnym dochodzi do wielu istotnych zmian. Poniewa? dziecko nie ma wrodzonego poczucia dobra i z?a, stopniowo przyswaja narzucone przez doros?ych r?norodne regu?y form post?powania w stosunkach mi?dzyludzkich. Przestrzega ich tylko dlatego, ?e chce sprosta? wymaganiom doros?ych, ktrzy w tym okresie s? dla dziecka bezwzgl?dnym autorytetem i wzorem w?a?ciwego post?powania. Dzieci 3 letnie powinny wykaza? si? znajomo?ci? funkcji spo?ecznej wi?kszo?ci przedmiotw codziennego u?ytku, oraz umiej?tno?ci? pos?ugiwania si? nimi zgodnie z przeznaczeniem. Powinny rwnie? osi?gn?? podstawowy, elementarny poziom samodzielno?ci w zaspokajaniu swoich potrzeb, oraz wykazywa? ch?? nawi?zania pierwszych kontaktw z rwie?nikami.


W zakresie rozwoju wolicjonarnego u dzieci zaczyna zaczyna zaznacza? si? branie odpowiedzialno?ci, znane wszystkim - ja sam, ktre odpowiednio wykorzystane, pozwala budowa? w?asn? warto??.


Przejawy samodzielno?ci 3 latkw


Jak mo?emy to przeczyta? w Encyklopedii pedagogicznej, samodzielno?? to: ...kategoria nierozerwalnie zwi?zana z aktywno?ci?, niezale?no?ci?, inicjatyw?, autonomi? i samostanowieniem./1 Samodzielno?? mo?na rozpatrywa? pod r?nymi wzgl?dami np. jako: cel rozwoju, warunek prawid?owego rozwoju, form? aktywno?ci, potrzeb? psychiczn?, czy wreszcie jako postaw? ?yciow?. Mwi?c o przejawach samodzielno?ci dzieci trzyletnich mam na my?li g?wnie samodzielno?? jako form? aktywno?ci i jako potrzeb? psychiczn?. Wed?ug mnie obie te formy s? ze sob? nierozerwalnie zwi?zane, bowiem jako forma aktywno?ci samodzielno?? .... Przejawia si? jako niezale?no?? w r?nych sferach aktywno?ci cz?owieka (w my?leniu, dzia?aniu, samoobs?udze, zaspokajaniu potrzeb)./2, za? jako potrzeba psychiczna pojawia si? wraz z potrzeb? aktywno?ci i poznania ju? w pierwszym roku ?ycia dziecka i ...jest naturaln? tendencj? do uczenia si? czynno?ci dnia codziennego wraz z czynno?ciami samoobs?ugowymi./3 Dziecko 3 letnie d???c do zaspokojenia swoich naturalnych potrzeb, b?dzie coraz bardziej doskonali?o wszelkie zdobyte do tej pory umiej?tno?ci, rwnie? te z zakresu samoobs?ugi, je?li tylko pozwolimy mu na to.


Jak mi wiadomo z licznych opracowa? dotycz?cych rozwoju, oraz wieloletnich obserwacji dzieci, prawid?owo rozwijaj?cy si? trzylatek potrafi:

-sygnalizowa? potrzeby fizjologiczne i samodzielnie korzysta? z toalety, tj zdj?? bielizn?, za?atwi? si?, podetrze? pup? lub poprosi? o pomoc w tym, podci?gn?? majtki, a nast?pnie umy? i wytrze? r?ce;

-samodzielnie je?? ?y?k? i pi? z kubeczka, a nast?pnie wytrze? buzi? serwetk?;

-pos?ugiwa? si? prostymi narz?dziami codziennego u?ytku takimi jak np. szczoteczka do z?bw, szczotka lub grzebie? do w?osw, czy kubek, zgodnie z ich przeznaczeniem;

-zdejmowa? i zak?ada? kapcie czy buty, bez konieczno?ci zawi?zywania, oraz zak?ada? i zdejmowa? wi?kszo?? elementw garderoby pod warunkiem, ?e nie b?dzie zbyt ciasna i nie trzeba zapina?/rozpina? guzikw;

-dokonywa? prostych wyborw z kategorii tu i teraz;

-my? r?ce i buzi?, bez zalewania si?, a nast?pnie wyciera? r?cznikiem;

-rozpoznawa? swoje rzeczy w?rd innych;

-prawid?owo wydmucha? i wyciera? nos;

-przenosi? z miejsca na miejsce r?ne przedmioty;

-zna? swoje imi? i nazwisko.


Ponadto wi?kszo?? dzieci w tym wieku bardzo ch?tnie pomaga doros?ym, co mo?na wykorzysta? do kszta?towania wielu nawykw, np. nawyku dba?o?ci o ?ad i porz?dek, pomagania innym czy poszanowania czyjego? wysi?ku.


Oczywi?cie wszystko to co dziecko potrafi jest zale?ne od tego, czy w ?rodowisku w ktrym wychowywa?o si? do tej pory, mog?o liczy? na wspomaganie w przej?ciu na kolejne, wy?sze poziomy samodzielno?ci, samokontroli i odpowiedzialno?ci za swoje czyny.


Doskonale wiemy, ?e w praktyce ka?de dziecko inaczej przejawia swoj? samodzielno??, a wygl?da to bardzo r?nie poniewa? po pierwsze - ka?de dziecko jest inne, a po drugie - ka?de wychowywa?o si? w innym domu, gdzie doro?li w r?nym stopniu pozwalali dziecku na samodzielne wykonywanie r?nych czynno?ci. Gdzie rwnie? w r?nym stopniu dziecko zach?cane by?o do radzenia sobie w sytuacjach ?yciowo trudnych dla takiego malucha, oraz gdzie wyra?ano lub nie, rado?? i dum? z ka?dego drobnego sukcesu dziecka zw?aszcza w dziedzinie samoobs?ugi. W ka?dym domu inaczej podchodzi si? do kszta?towania poczucia odpowiedzialno?ci za w?asne czyny, doprowadzania rozpocz?tych dzia?alno?ci do ko?ca czy respektowania zasad dobrego zachowywania si? w r?nych sytuacjach i miejscach, bowiem w ka?dym domu rodzice przyjmuj? odmienne style wychowania swoich dzieci.


opracowanie Anna ?aszkiewicz

1/2) E. R?ycka, D. Adamczyk, Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, T. 5, ?ak, Warszawa 2007, s.597.

3) Ibidem, s. 597.