advert 1
advert 2
advert 3

Menu witryny

PDF Drukuj Email
Poradnik m?odego rodzica

Terapeutyczna rola muzyki w oglnym rozwoju dziecka

Opracowa?a Anna ?aszkiewicz

Aby mc pisa? o terapeutycznej roli muzyki w rozwoju dziecka nale?y przede wszystkim dok?adnie zapozna? si? z prawid?owo?ciami rozwoju dziecka na ka?dym jego etapie, oraz wiedzie? jakie czynniki maj? wp?yw na stymulowanie procesw rozwojowych.

Jak udokumentowa?y to liczne badania medyczne i naukowe dzia?anie muzyki jest lecznicze, a wi?c ma bardzo silne dzia?anie na cz?owieka.

Muzyka stosowana by?a jako terapia ju? u ludw pierwotnych i w czasach staro?ytnych.

Dzia?a bowiem na cz?owieka jako zjawisko fizyczne, wzbudzaj?c konkretne reakcje fizyczne i reakcje psychiczne. Bierny lub czynny kontakt z muzyk? wywo?uje r?ne doznania emocjonalne, oczywi?cie zale?y to jakiego rodzaju muzyki s?uchamy, i tak:

 • muzyka ?ywa, pe?na temperamentu usuwa stan zm?czenia, ospa?o?ci czy te? zniech?cenia do aktywno?ci,

 • ?agodna, ale radosna muzyka zmniejsza stany depresyjne,

 • muzyka z wyra?nie zaznaczonym rytmem synkopowym redukuje uczucia strachu, niepewno?ci, oraz pewne rodzaje kompleksw,

 • melodie o ?agodnym, powolnym charakterze, bez wi?kszych zmian w zakresie wysoko?ci d?wi?ku czy struktury rytmu s? niezast?pionym ?rodkiem terapeutycznym w likwidowaniu stanw przewlek?ej nerwowo?ci i napi?cia.

Wiedz?c o tym wszystkim, ka?da matka, a ju? na pewno ka?dy nauczyciel powinien w swojej pracy wykorzystywa? odpowiednio dobrane nagrania, ktre obecnie znajduj? si? ju? na naszym rynku.

  Dzi?ki nim bowiem mo?emy mie? wi?kszy wp?yw na:
  - motywowanie do aktywno?ci poznawczej i ruchowej,
  - redukcj? l?ku, niepokoju, zwi?kszenie poczucia bezpiecze?stwa,
  - ujawnienie i roz?adowanie zablokowanych emocji i napi??,
  - osi?gni?cie integracji w grupie, popraw? komunikacji,
  - podnoszenie samooceny, wzmacnianie wiary i si?y we w?asne mo?liwo?ci,
  - usprawnienie funkcji percepcyjno-motorycznych,
  - popraw? koordynacji,
  - uwra?liwienie na muzyk? i przyrod?
  - nauk? odpoczynku i relaksacji,
  - dostarczenie rado?ci, zabawy, poczucia satysfakcji,

 • - poprawia si? rwnie? koncentracja uwagi,
  - wzrasta kreatywno??,
  - zapami?tywanie czy nauka nawet przez d?u?szy okres czasu przychodz? bez wysi?ku.

Jak stwierdzi? po swoich badaniach i obserwacjach prowadzonych w latach 90, holenderski kompozytor Raimond Lap, pewnego rodzaju muzyka ma wyj?tkowy wp?yw na wszechstronny rozwj dziecka. S?uchanie muzyki przez dziecko stymuluje jego rozwj umys?owy poprzez szybsze rozwijanie funkcji prawej p?kuli mzgu odpowiedzialnej za kreatywne my?lenie. W swoich kompozycjach Raimond Lap po??czy? odg?osy natury, gaworzenie i ?miech niemowl?cia z r?norodnymi stylami muzycznymi, melodiami, rytmami i harmoniami.
Dziecko s?uchaj?ce tej muzyki wg Lapa jest spokojne i weso?e, znacznie szybciej uspokaja si? i ?atwiej zasypia.
Muzyka bobasa stworzona zosta?a dla niemowl?t od -3 do 36 miesi?ca, poniewa?, jak wykaza?y badania, edukacja muzyczna dziecka zaczyna si? w fazie prenatalnej. Niemowl? ju? w ?onie matki jest jak g?bka ch?on?ca informacje i otaczaj?ce je d?wi?ki.
Muzyka Lapa daje ponadto niezwyk?e efekty terapeutyczne w przypadku dzieci upo?ledzonych b?d? dotkni?tych r?nymi wadami rozwojowymi, bez wzgl?du na ich wiek.

Rwnie? Julie Aigner-Clark nauczycielka i gospodyni domowa z Denver w Colorado dostrzeg?a ogromny wp?yw jaki ma na rozwj dzieci muzyka. Wraz z m??em zainwestowa?a du?? sum? pieni?dzy w znan? obecnie na ca?ym ?wiecie seri? p?yt i wideo nagra? p.t. Baby Einstein, ktre s? od pewnego czasu s? dost?pne na naszym rynku. W kolekcji wykorzystano nagrania muzyki powa?nej takich kompozytorw jak Bach , Beethoven, czy Mozart.

Na ca?? kolekcj? sk?ada si? 23 p?yty DVD.

W?rd zarwno teoretykw jak i praktykw jest wielu zajmuj?cych si? tematem muzykoterapii i to zarwno w?rd polakw jak i obcokrajowcw. Zaliczy? do nich mo?na: I., A. Stadnickich,

T. Natanson, K. Lewandowska, I. D?bicka, Don Campbell, C. Hannaford, M. Kiery?, P. Maduale
A. Metera, A.Tomatis.

Pracuj?c z dzie?mi od wielu lat jak i wychowuj?c w?asne dzieci, sama zauwa?y?am ?e s?uchanie muzyki ma na dzieci bardzo du?y wp?yw. Nie mia?am jeszcze wtedy dost?pu do ?adnej ze wspomnianych wy?ej serii, wi?c puszcza?am dzieciom muzyk? z serii Filharmoniczne hity, a w p?niejszym czasie piosenki z serii Mi? i Margolciai inne mi dost?pne przeznaczone dla dzieci, lub z serii muzyki relaksacyjnej.

Dzieci s?ucha?y muzyki bawi?c si?, a automatycznie ich zabawa by?a cichsza i spokojniejsza, lub odpoczywaj?c szybciej zasypia?y, a wstaj?c by?y radosne i ch?tne do wszelkich dzia?a?. Z czasem przychodz?c rano do przedszkola prosi?y o w??czanie im mojej muzyki, lub przynosi?y z domu swoje ulubione piosenki czy nagrania. Dzieci s?uchaj?ce codziennie chocia? przez jaki? czas muzyki, bardzo szybko uczy?y si? piosenek, ta?cw, a tak?e nie mia?y problemw z odtwarzaniem r?nych rytmw. Grupy dzieci by?y bardziej ze sob? z?yte, przejawia?y r?ne inicjatywy do dzia?ania i osi?ga?y sukcesy w konkursach muzycznych organizowanych dla przedszkolakw. Cieszy?o mnie to bardzo, cho? jeszcze wtedy nie wiedzia?am, ?e prowadz? swojego rodzaju muzykoterapi?. Teraz ju? ?wiadomie wykorzystuj? w swojej codziennej pracy muzyk?.Metera A.: "Muzykoterapia - muzyka w medycynie i edukacji". Leszno2002.
Tomatis A: "Ucho i ?piew", Wyd. UMCS Lublin 1995 ,

Internet Wikipedia.