advert 1
advert 2
advert 3

Menu witryny

PDF Drukuj Email
Poradnik m?odego rodzica

Cz?owiek, d???c do wyznaczonych sobie celw wykorzystuje wiele r?nych sposobw my?lenia. Wed?ug wsp?czesnej psychologii istnieje przynajmniej dziewi?? rodzajw inteligencji umo?liwiaj?cych prac? umys?u. S? to:

INTELIGENCJA J?ZYKOWA

INTELIGENCJA MATEMATYCZNA

INTELIGENCJA NAUKOWA

INTELIGENCJA WZROKOWA I PRZESTRZENNA

INTELIGENCJA MUZYCZNA

INTELIGENCJA MOTORYCZNA

INTELIGENCJA OSOBISTA

INTELIGENCJA SPO?ECZNA

INTELIGENCJA FILOZOFICZNA

ZASADY KSZTA?CENIA POSZCZEGLNYCH RODZAJW INTELIGENCJI

Ka?dy Rodzic mo?e wspiera? swoje dziecko w rozwijaniu poszczeglnych rodzajw inteligencji i to nie poprzez zapisywanie je na zaj?cia prowadzone raz w tygodniu przez obce dziecku osoby- specjalistw. Mama i Tata mo?e korzystnie wp?ywa? na ten?e rozwj poprzez codzienny kontakt: rozmowy, zabawy, gry wsplne dzia?ania i w?asny przyk?ad. Ka?dy rodzic mo?e stymulowa? i wspiera? swoje dziecko wykorzystuj?c po temu codzienne sytuacje ?yciowe.

Wed?ug wsp?czesnej psychologii nie jest prawd?, ?e cz?owiek rodzi si? albo bystry i inteligentny albo nie i, ?e jest to okre?lone raz na ca?e ?ycie (co brzmi jak wyrok). Dzi? uwa?a si?, ?e cz?owiek, a zw?aszcza dziecko ma ogromny potencja? w ka?dej z dziedzin, cho? w niektrych od razu wida? wi?ksze predyspozycje, a nad innymi trzeba d?u?ej popracowa?.

To od Rodzica w najwi?kszym stopniu zale?y rozwijanie wszystkich mo?liwo?ci dziecka aby by?o przygotowane do samodzielnego satysfakcjonuj?cego ?ycia w przysz?o?ci. Przysz?o?ci, ktrej nikt nie potrafi przewidzie?.

INTELIGENCJA J?ZYKOWA

 1. Zach?caj dziecko do zastanawiania si? i przemy?le?.

 2. Pomagaj dziecku uwa?nie s?ucha?, wi?cej mwi?.

 3. Uzasadniaj to co mwisz do dziecka, pro? o uzasadnienie dzieci?cych wypowiedzi i s?dw.

 4. Graj z dzieckiem w gry s?owne, wprowadzaj nowe s?owa, wyra?enia, zwroty frazeologiczne.

 5. Czytaj dziecku, zach?caj do lektury ksi??ek, czasopism, komiksw.

 6. Rozmawiaj z dzieckiem na temat czytanych utworw.

 7. podsuwaj dziecku powody i tematy do twrczo?ci s?ownej: uk?adania rymowanek, opowiada?, pisania listw...

INTELIGENCJA MATEMATYCZNA

 1. Jak najcz??ciej graj z dzieckiem w gry matematyczne: planszowe.

 2. Przekazuj dziecku wiadomo?ci o liczbach, regu?ach ich dotycz?cych, ?wicz z dzieckiem liczenie w pami?ci.

 3. rozmawiaj z dzieckiem o r?nych sposobach uzyskiwania odpowiedzi na pytania matematyczne (obliczania).

 4. Zach?caj dziecko do szacowania mierzenia r?nych rzeczy.

 5. Zadawaj matematyczne pytania i rozmawiaj o matematyce.

 6. Zwracaj dzieci?c? uwag? na figury geometryczne, wzory, desenie.

 7. U?ywaj s?ownictwa matematycznego, ale sprawdzaj czy dziecko je rozumie, je?li nie - wyja?niaj.

INTELIGENCJA NAUKOWA

 1. Zach?caj dziecko do uwa?nego przygl?dania si? przedmiotom.

 2. Pytaj dziecko o to co widzi, s?yszy, czuje dotykiem, smakuje, w?cha.

 3. Zach?caj i pomagaj dziecku w sprawdzaniu trafno?ci jego pogl?dw i s?dw, pomagaj prowadzi? do?wiadczenia aby mog?o przekona? si? co si? stanie gdy...

 4. Zach?caj i pomagaj w wyja?nianiu przyczyn i skutkw r?nych sytuacji i do?wiadcze?.

 5. Pomagaj dziecku w?a?ciwie identyfikowa? i opisywa? przedmioty, zjawiska sytuacje...

 6. Zach?caj dziecko do przewidywania skutkw do?wiadcze?, zjawisk, sytuacji i uzasadniania swych hipotez.

 7. Naucz dziecko TROSZCZY? SI? O W?ASNE ZDROWIE I BEZPIECZE?STWO.

INTELIGENCJA WZROKOWA I PRZESTRZENNA

 1. Ucz dziecko przygl?dania si?, wzbogacaj i urozmaicaj jego otoczenie wizualne.

 2. zach?caj dziecko do rysowania z uwag? i trosk? i lini?, kszta?ty, kolory, szczeg?y.

 3. Pozwl dziecku malowa? i tworzy? ?wiadomo?? i w?asn? palet? kolorw i ich walorw.

 4. wsplnie z dzieckiem projektuj i wykonuj modele, umo?liwiaj i uczestnicz w zabawach zabawkami wspomagaj?cymi pomys?owo??: konstrukcyjne, r?kodzie?o...

 5. Odwiedzaj z dzieckiem galerie i wystawy sztuki przygl?dajcie si? szczeg?owo obrazom, rze?bom i rozmawiajcie o swoich spostrze?eniach.

 6. Twrzcie obrazy ogl?dane oczyma umys?u, by rozwija? pami?? wzrokow? i wyobra?ni?.

 7. Zapoznaj dziecko z tworzeniem mapy umys?u, by uczy? je wizualizacji swego my?lenia.

INTELIGENCJA MUZYCZNA

 1. Ucz dziecko uwa?nego przys?uchiwania si? r?nym d?wi?kom z otocznia.

 2. Umo?liwiaj dziecku s?uchanie r?nego rodzaju muzyki, pozwl na jej samodzielny wybr.

 3. Zapraszaj dziecko do ta?ca i swobodnego ruchu przy muzyce.

 4. ?piewaj z dzieckiem i dla dziecka, ucz je waszych ulubionych piosenek.

 5. Poka? dziecku jak mo?na zapisa? muzyk? (nuty, ale i zapis literowy, kod cyfrowy kolorowy).

 6. Daj dziecku szans? gry, b?d? nauki gry na samodzielnie wybranym instrumencie.

 7. Rozmawiaj z dzieckiem o r?nych rodzajach muzyki, tak?e koncertw w ktrych uczestniczycie.

INTELIGENCJA MOTORYCZNA

Wsplnie z dzieckiem uprawiaj ?wiczenia fizyczne, ZWRACAJ PRZY TYM UWAG? BY BY?Y TO MIEJSCA PRZEZNACZONE DO TYCH CELW.

 1. Stwarzaj okazje do twrczych, skomplikowanych i wymagaj?cych zabaw ruchowych.

 2. Pozwl dziecku majsterkowa? i uczestniczy? w pracach domowych, pozwalaj na samodzielno?? w czynno?ciach, ktre s? bezpieczne, a dziecko jest w stanie je wykona?.

 3. Ucz dziecko p?ywania i aktywno?ci w wodzie.

 4. Zach?caj dziecko do udzia?u w grach i zaj?ciach o charakterze sportowym.

 5. Wspieraj dziecko w systematycznym rozwijaniu umiej?tno?ci fizycznych.

 6. Pomagaj dziecku planowa? i kontrolowa? post?py w ?wiczeniach i umiej?tno?ciach fizycznych.

INTELIGENCJA OSOBISTA

 1. Rozmawiaj z dzieckiem o tym co czuje i my?li na temat r?nych spraw.

 2. Zach?caj do realizowania r?nych przedsi?wzi??.

 3. Rozmawiaj o tym co dziecko chce robi? i dlaczego: formu?owanie zamierze?, wyznaczanie celw.

 4. Opowiadaj o w?asnych planach i zaprezentuj dziecku sposb tworzenia w?asnego planu.

 5. Zach?caj do kontrolowania jak sobie radzi i modyfikowania planw w razie potrzeby.

 6. Omawiaj z dzieckiem zaistnia?e sytuacje i przyzwyczajaj j do krytycznej samooceny w?asnych zachowa? i post?powania, a tak?e formu?owania wnioskw na przysz?o??.

 7. Zach?caj dziecko do samooceny w?asnych post?pw i znajdowania efektywniejszych sposobw dzia?ania.

INTELIGENCJA SPO?ECZNA

 1. Zach?caj dziecko do rozmw z r?nymi osobami pojawiaj?cymi si? w ich ?yciu.

 2. odno? si? do dziecka z takim szacunkiem i tak uprzejmie , jak chcia?by? aby ono traktowa?o ciebie i innych.

 3. Naucz rozpoznawa?, nazywa? i radzi? sobie z w?asnymi uczuciami i emocjami oraz empatii w stosunku do innych.

 4. Stwarzaj dziecku mo?liwo?? uczestniczenia w zabawach, grach, przedsi?wzi?ciach wymagaj?cych wsp?pracy z innymi.

 5. Zach?caj dziecko do porozumiewania si? z innymi poprzez pisanie listw, kartek okoliczno?ciowych, e-maili, a tak?e telefonowanie.

 6. Rozmawiaj ze swoim dzieckiem, tak o jego czy w?asnych problemach, sukcesach prze?yciach, jak i sprawach dotycz?cych innych ludzi, spo?ecznych, politycznych pojawiaj?cych si? w wiadomo?ciach (na miar? percepcji dziecka).

 7. Ucz (w?asnym przyk?adem) rozwija? w?asne warto?ci i idea?y, ale te? szacunku i tolerancji dla r?nych warto?ci.

INTELIGENCJA FILOZOFICZNA

 1. Zadawaj pytania nurtuj?ce Ciebie lub dziecko, rozmawiaj o nich.

 2. Zach?caj dziecko do precyzowania znaczenia s?w przez nie u?ywanych.

 3. Zach?caj do refleksji na temat prawdy i fikcji (w utworach literackich, filmach, stereotypach).

 4. Upewniaj si?, ?e dzieci?ce s?dy maj? jakie? uzasadnienie, s? poparte dowodami.

 5. Pro? dziecko o wyja?nianie, co ma na my?li, o dzielenie si? swoimi pogl?dami.

 6. Pomagaj dziecku bra? pod uwag? opinie formu?owane z r?nych perspektyw.

 7. M?dro?? my?lenia polega na tym, ?e jeste?my w stanie zakwestionowa?, zweryfikowa? lub zmieni? nasze pogl?dy.