advert 1
advert 2
advert 3

Menu witryny

DRUGA STRONA STRESU PDF Drukuj Email
Poradnik m?odego rodzica

Chcemy uchroni? nasze dzieci przed stresem, poniewa? kojarzy si? nam on z przykrymi prze?yciami i emocjami (gniew, z?o??, strach, poczucie bezsilno?ci...). Sytuacji stresowej towarzysz? (a w miar? przed?u?ania nasilaj? si?) zaburzenia fizjologiczne takie jak: bezsenno??, trudno?ci z zapami?tywaniem i odtwarzaniem wiadomo?ci, trudno?ci w podejmowaniu decyzji , rozdra?nienie, ble i zawroty g?owy, brak apetytu, a nawet duszno?ci. Takie objawy bardzo utrudniaj? codzienne ?ycie, a powtarzaj?c si? prowadz? do powa?nych zaburze? w funkcjonowaniu organizmu.

Stresem interesuj? si? wielu badaczy psychologw. Jeden z nich Hans Sely s?dzi, ?e stresowi towarzyszy Oglny Zesp? Adaptacyjny GAS (General Adaptation Syndrom), ktry pojawia si? zaraz po zadzia?aniu stresora czyli bod?ca wywo?uj?cego stres.

Przebiega w trzech fazach:

I Reakcja alarmowa tu? po zadzia?aniu bod?ca.

II Stadium odporno?ci.

III faza wyczerpania.

W fazie I i II zwi?ksza si? ilo?? czerwonych cia?ek we krwi, co daje lepsze dotlenienie mi??ni i mzgu. Zwi?ksza si? krzepliwo?? krwi , co zapobiega wykrwawieniu si? w razie zranienia. Przy?pieszeniu ulegaj? oddech i t?tno (bicie serca). Wzrasta napi?cie mi??niowe, odporno?? na bl. Podnosi si? temperatura cia?a, ktrej z kolei przeciwdzia?a silne pocenie si?. Wszystkie te reakcje neurohormonalne organizmu dzia?aj? na? mobilizuj?co stwarzaj?c optymalne warunki do podj?cia dzia?ania.

Do stadium III dochodzi, gdy sytuacja trudna przerasta mo?liwo?ci cz?owieka lub przed?u?a si?. Gdy dochodzi do stadium wyczerpania odczuwamy opisane ju? przykre objawy natury psychicznej i fizjologicznej. Ponadto os?abiony organizm jest podatny na wiele chorb takich jak nawracaj?ce infekcje, choroba wrzodowa, wie?cowa, nowotworowa.

Taka wiedza uzasadnia ch?? wychowywania dzieci w sposb bezstresowy i stwarzania im warunkw do takiego ?ycia przez oddalanie od napi?? i przykrych prze?y?. By? mo?e uda si? zapewni? dziecku takie warunki na kilka pierwszych lat, ale na pewno nie na ca?e jego ?ycie. Stres jest naturalnie wpisany w ?ycie ka?dego cz?owieka i nie da go unikn??. Nale?y wi?c spojrze? na? nieco inaczej - po nowemu. Wsp?cze?nie stres to transakcja (wzajemna relacja i wymiana) mi?dzy sytuacj? (wydarzeniem), a cz?owiekiem. Po zaistnieniu trudnej sytuacji ka?dy cz?owiek ocenia czy przekracza ona jego indywidualne mo?liwo?ci poradzenie sobie z ni? i zasoby. Czy s? owe zasoby? S? to w?a?ciwo?ci osoby i jej otoczenia sprzyjaj?ce radzeniu sobie w sytuacjach trudnych i z?o?onych. Dzieli si? je na osobiste i spo?eczne.

Zasoby osobiste to: sprawno?? intelektualna, umiej?tno?? rozwi?zywania problemw, osobisty potencja? (optymistyczna postawa wobec ?ycia i wytrwa?o??, szacunek dla samego siebie, odwaga i pewno?? siebie), ?atwo?? wchodzenia w satysfakcjonuj?ce relacje interpersonalne (kontakty z innymi lud?mi) pieni?dze, w?adza...

Zasoby spo?eczne to np. wspieraj?ca rodzina i przyjaciele, wychowawcy, nauczyciele... ale te? instytucja powo?ane do niesienia pomocy.

W zwi?zku z tym, je?li cz?owiek wysoko ocenia swoje zasoby to nie wszystkie sytuacje trudne lub z?o?one b?d? odczytywane przez niego jako stresuj?ce. Ponadto maj?c mocne zasoby poradzi sobie z zaistnia?? sytuacj? stresow? , objawy stresu zostan? wykorzystane mobilizuj?co i nie dojdzie do zaistnienia III niszcz?cej fazy stresu. Co wi?cej do?wiadczanie skutecznego radzenia sobie ze stresem stanowi dla jednostki swoisty trening, szczepionk?. Skuteczna walka ze stresem usprawnia umiej?tno?ci radzenia sobie. Badania dowodz?, ?e pokonany stres sprzyja zdrowiu.

Opr. Wioletta Krzywda